RODO

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu wykonywania badań diagnostycznych jest LOMA Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnie,  ul. Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno.
2. LOMA Laboratorium Medyczne powołała od 25 maja 2018- Inspektora ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniem RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Zgodnie z art.25.ust.I. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta
do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej danych:

 • Nazwisko i imię (imiona),
 • Data urodzenia,
 • Oznaczenie płci,
 • Adres miejsca zamieszkania,
 • Numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka- numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego nr PESEL- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,\
 • W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody- nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

4. W przypadku nie podania powyższych danych nie będzie możliwości przyjęcia przez Laboratorium LOMA Sp z.o.o. zamówienia na realizację badań diagnostycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. przez okres  22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art.26 ustawy z dnia  6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta- podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentacje medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również  m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja to jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,  a także  w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

MONITORING - INFORMACJE

Administratorem Danych w postaci nagrań oraz zarejestrowanych danych osobowych w zakresie wizerunku uwiecznionych na nich osób jest jest LOMA Laboratorium Medyczne ul. Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno.

Informuje, że:

 1. W miejscach oznaczonych powyższymi piktogramami prowadzona jest rejestracja wizyjna w celu zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia
 2. Dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych
 4. Osobie, której wizerunek został zarejestrowany przysługuje prawo żądania dostępu danych osobowych, oraz ograniczenia przetwarzania
 5. Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratora Danych, Inspektorem Ochrony Danych.